Algemene Verkoopsvoorwaarden

ALGEMEENHEDEN

Onze werken en leveringen zijn onderworpen aan onze algemene verkoopsvoorwaarden en met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de klant, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen.

De offerte heeft een geldigheidsduur van …. Dagen en  is opgesteld en berekend op basis van de gegevens en specificaties (lastenboek) die iBESS bvba heeft ontvangen.

De overeenkomst komt slechts tot stand na goedkeuring van de offerte en ondertekening ervan door beide partijen. De werken nemen pas een aanvang na ontvangst van een officiële bestelbon. De bestelbon houdt eveneens in de goedkeuring van alle details van de offerte en eventuele vermelde afwijkingen, door de klant. Bovendien moet de bestelbon begeleid worden van een planningsschema, zodat iBESS bvba zijn werkzaamheden hierop kan afstemmen.

Een bestelling wordt slechts definitief nadat zij van onzentwege het voorwerp heeft uitgemaakt van een schriftelijke en ondertekende aanvaarding.

Alvorens de werkzaamheden aan te vatten, wordt het initiële planningsschema vergeleken met het  huidige planningsschema. Indien er vertragingen worden vastgesteld, zal de klant hiervan op de hoogte worden gesteld, en wordt de planning overeenkomstig aangepast.

Gezien de onzekere voorwaarden van de markt, zijn onze prijzen berekend en voorgesteld op basis van de officiële koers bestaande op de dag van de overhandiging. Indien vanaf het ogenblik van overhandiging van de offerte schommelingen in de prijzen van de grondstoffen, de lonen, sociale lasten of speciale taksen voorkomen, zullen wij schriftelijk de klant op de hoogte brengen en de prijsbijslag die eruit voortvloeit, zal in rekening gebracht worden.

Wijzigingen in de uitvoering van de werken ten opzichte van de offerte die prijsconsequenties hebben (zoals meerwerken), dienen voorafgaandelijk via een offerte aangevraagd te worden en na goedkeuring door de klant, kunnen de werken een aanvang nemen.

Indien gedurende de uitvoering van de opdracht (op basis van de order bevestiging) er extra onderdelen (componenten) moeten geplaatst worden of extra werkzaamheden van welke aard, zonder offerte aanvraag, dan ook dienen uitgevoerd te worden, worden deze in rekening gebracht.

De kosten voor de onderdelen, niet vermeld in de offerte, worden berekend op basis van de officiële koers bestaande op de dag van de bekendmaking inclusief 20% beheerskosten.

De kosten voor extra werkzaamheden zullen uitgevoerd worden volgens het geldende regie tarief. Deze werken kunnen alleen aangevat worden na schriftelijke bevestiging van de klant.

Wat de overeengekomen montage betreft, zullen alle uitgaven die voortvloeien uit tijdverlies, waarvan de oorzaak niet bij iBESS bvba ligt, zoals de vertraging in het afwerken van lokalen, van grondvesten, van bekabeling en elektrische borden, maar niet limitatief, zullen alle  extra verplaatsingen en verplaatsingsuren als gevolg van  deze vertragingen aan het geldende regie tarief in rekening gebracht worden.

De klant moet alle voorzieningen treffen voor de werf inrichting zoals sanitair, eetplaats, stapelplaats, afschermingen voor beveiliging, enz…. Kosten hieraan gerelateerd zijn volledig ten laste van de klant en kunnen niet gevorderd worden van iBESS bvba.

Onze prijzen zijn BTW inbegrepen, voor het materiaal in ons bedrijf ontvangen. De verpakkingskosten zijn ten laste van de klant.

De maquette en tekeningen zijn gratis opgesteld. Ze blijven eigendom van de iBESS bvba, aan wie de klant ze op eerste aanvraag moet teruggeven. In geen enkel geval mogen ze, gereproduceerd, gekopieerd of uitgevoerd worden, zonder schriftelijke toestemming van iBESS bvba.

Wat ook de bestemming en de verkoopsvoorwaarden zijn, worden de levering en de aanneming van de goederen verondersteld uitgevoerd te zijn in ons bedrijf.

De goederen worden vervoerd op de kosten en risico van de klant, zelfs wanneer de verkoop wordt afgesloten met vrijstelling van alle kosten. Ingeval van vertraging, schade, verlies, diefstal, maar niet limitatief, zal de klant eventuele schadeloosstelling alleen bij de vervoerder kunnen eisen.

De leverings- en uitvoeringstermijnen van de werken worden enkel ten indicatie titel meegedeeld. Eventuele overschrijding ervan kan nooit aanleiding geven tot schadeloosstelling, noch tot ontbinding van de overeenkomst.

Klachten op de uitvoering van de werken dienen ons toe te komen per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na beëindiging van de werkzaamheden op straffe van ontvankelijkheid.

Worden beschouwd als gevallen van overmacht en kunnen geen aanleiding geven tot enige klacht of tot nietigverklaring uit hoofde van vertraging op de leveringtermijn: brand, overstromingen, opvorderingen, de lock – outs of arbeidstakingen, zowel wat betreft ons personeel als dat van onze onderaannemers; de vertragingen die het gevolg kunnen zijn van overbelasting bij spoorwegen, van gebrek aan materiaal, maar niet limitatief. Die gevallen van overmacht verlenen ons het recht de koopovereenkomst geheel of ten dele op te zeggen zonder dat wij kunnen verplicht worden tot het betalen van welke vergoedingen ook.

 

DE INSTALLATIES: UITVOERING. CONTROLE. WAARBORG

Alle installaties moeten aan de wettelijke, of door de elektrische distributienetten ingestelde reglementering beantwoorden.

De controle van de installatie berust bij de klant.

Alle goederen zijn gewaarborgd gedurende een jaar vanaf de leveringsdatum. Wat de werken betreft, begint de waarborg na het beëindigen van de prestaties, indien deze laatste is gedaan door iBESS bvba. Uit hoofde van deze waarborg verbindt iBESS bvba er zich toe alle stukken die defect zijn geraakt, te vervangen of te herstellen in de korst mogelijke tijd zonder onderhevig te zijn aan een vergoeding, voor zover het bewezen is dat het defect veroorzaakt werd door een fout in het materiaal, de constructie of de montage, of deze zichtbaar is of niet; de vervangen stukken behoren aan iBESS bvba.

De waarborg is beperkt tot het vervangen van de stukken die als defect erkend zijn. Handwerk en vervoerkosten zijn ten laste van de klant.

Uitgenomen speciaal vermelde afwijkingen wordt er geen enkele waarborg gegeven op de eventueel door iBESS bvba uitgevoerde herstellingswerken en/of het opnieuw in goede staat brengen van gebruikt materiaal.

De waarborg is afhankelijk van een voldoend toezicht en onderhoud vanwege de klant. Zij sluit namelijk de gevolgen van de normale sleet en afwijkingen uit, te wijten aan een toeval of een geval van overmacht. Wanneer de levering van de apparaten of hun montage is uitgesteld door de klant, zal de waarborgtermijn beginnen ten laatste 3 maanden na de periode die eerst voorzien was voor de levering of afwerking van de onderneming.

In geval van weigering van machines of apparaten die niet beantwoorden aan de vereisten van het contract, zal iBESS bvba slechts kunnen verplicht worden tot het verwijderen van het afgewezen materiaal en tot de terugbetaling van de reeds ontvangen sommen, met een maximum van het totaal bedrag van de opdracht of bestelling. Nochtans zal de klant gemachtigd worden zich te bedienen van het geweigerde materiaal gedurende de normale wachttijd die zal noodzakelijk zijn om de vervanging ervan te kunnen uitvoeren.

De verbreking kan slechts gevraagd worden in geval van zware fouten, waardoor we kunnen vrezen dat iBESS bvba de herstelling niet op een bevredigende wijze en binnen een redelijke termijn kan uitvoeren.

De waarborg vervalt indien de klant om het even welk werk aan de levering uitvoert zonder de voorafgaandelijke toestemming van iBESS bvba.

 

MONTAGE EN PRESTATIES

De montage ter plaatse van het materiaal of de installatie moet uitgevoerd worden door de klant of zijn vertegenwoordiger. Wat ook de overeenkomst moge zijn, is de klant in elk geval eraan gehouden de geschikte hulpmiddelen en onderdelen voor het op stapel zetten van het werk, ten gepasten tijde ter beschikking van iBESS bvba te stellen.

Alle vervoerskosten, eventuele verzekering indien de klant het vraagt, de behandeling en het op stapel zetten, zijn ten laste van de klant en alle bewerkingen worden op zijn kosten en risico’s verricht.

Mogelijke vertraging van project tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, buiten de wil om van iBESSS bvba, leiden tot een verschuiving van de einddatum van het project. De klant wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Niettemin zal de firma iBESS bvba pogen om de initiële einddatum te realiseren, zonder evenwel de nodige garanties te kunnen bieden.

De klant zal voor iBESS bvba een lokaal dat kan afgesloten worden ter beschikking stellen, om deze toe te laten zijn materiaal op te bergen.

 

ONGEVALLEN –VERZEKERINGEN

iBESS bvba heeft voor de uitvoering van de werken, buiten de wettelijk verplichte verzekeringen, marktconforme verzekeringen afgesloten voor de waarborgen met betrekking tot BA uitbating, BA na levering of na uitvoering van werken en toevertrouwd voorwerp. Een geactualiseerd verzekeringsattest aangaande deze verzekeringen kan op eenvoudige verzoek bekomen worden bij iBESS bvba.

iBESS bvba kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor de schade gedekt door hierboven vermelde polis en dit tot de verzekerde bedragen van deze polis. De klant geeft een afstand van verhaal voor de schade, onder welke titel ook, die de verzekerde waarborgen en/of bedragen zou overtreffen. De klant zal erop toezien en ervoor zorgen dat alle betrokken partijen, inclusief hun verzekeraars, deze afstand van verhaal onderschrijven.

In geval van een ongeval op gelijk welk ogenblik of wegens om het even welke oorzaken is de aansprakelijkheid van iBESS bvba strikt beperkt tot zijn eigen personeel of tot zijn levering.

De klant neemt de verplichting op zich het materiaal vanaf de levering op de bouwplaats tot oplevering te vrijwaren en te verzekeren tegen alle brandrisico’s, diefstal en elke beschadiging.

De klant zal andere firma’s hiervan uitdrukkelijk informeren. Schade hieruit voortvloeiend zijn volledig ten laste van de klant.

 

TARIEVEN. BETALING.

De gehanteerde uurtarieven in onze offerte(s) worden jaarlijks aangepast aan de consumptieprijsindex en dit op 01 januari van ieder jaar. De herberekening is gebaseerd op de index van de maand december van het voorgaande jaar. Voor deze gegevens baseren wij ons op de officiële cijfers van de consumptieprijsindex basisjaar 2004 van het Nationaal Instituut voor statistiek.

(http://statbel.fgov.be/indicators/cpi_nl.asp).

Iedere verhoging of vermindering van het omniumbedrag bij toepassing van dit artikel zal door de bevoordeelde partij verworven zijn, zonder dat deze partij de andere partij hiervan op de hoogte moet brengen

De gehanteerde prijzen voor de onderdelen worden periodiek aangepast aan de prijzen van de leveranciers.

De facturatie gebeurt per afgesloten uitvoeringsschijf  van de offerte.

Uitgezonderd bij een tegenovergesteld beding, zullen de betalingen netto zonder korting per overschrijving gebeuren.

Standaard betalingstermijn voor de facturen is 30 dagen einde maand, tenzij anders vermeld op de factuur of de termijn contractueel is bepaald.

Voor de installatiewerken zullen de betalingen gebeuren per uitvoeringsschrijven, hetzij:

  • eerste voorschot van 30 % op het ogenblik van de aanvang van de werken
  • tweede voorschot van 40 % voor levering van de materialen
  • derde voorschot van 25 % voor de aanvang van de indiensstelling op de werf
  • het saldo van 5 % voor de overhandiging van het as-built dossier

Bij niet betaling op de vervaldag zal het bedrag van onze facturen in volle recht en zonder aanmaning en van rechtswege verhoogd worden met 12 % verwijlintresten per jaar. Bovendien zal er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 7 % op het factuurbedrag, met een minimum van 75,00 EUR.  

Het laattijdig betalen van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

In geval van achterstallige betaling behoudt de verkoper zich het recht voor, en dit zonder dagvaarding, zijn prestaties op te heffen, ongeacht of deze voortvloeien uit het huidige dan wel uit voorgaande of latere contracten, en deze pas te hervatten, behoudens andere bepalingen, vanaf de regularisatie van de betaling.

De verkochte goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico's, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen tot gevolg hebben.

 

BORGSTELLING

Indien er tijdens de overeenkomst een borgstelling wordt overeengekomen, zal deze voor 5% door iBESS bvba worden gedragen tot de definitieve oplevering. De resterende 5% wordt in mindering gebracht van de ingediende facturen tot de oplevering.

 

RECHTSBEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgisch recht is van toepassing op alle met iBESS gesloten overeenkomsten. In geval van betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.

Back to Top
Cookie-instellingen aanpassen

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen.

Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.

  • Instellingen aanpassen
  • Alle cookies accepteren en verdergaan naar de site